<<9 200710 200711 2007>>

: Latin Ska Reggae -
: 9:00
: 04 () 00 ()
: 
: 
-

:  (ABBATO 10/2/07 )

:

- Soul Fire (reggae)
- 63 High (ska pank reggae)
- Paranaue (latin samba reggae)