Ντορίτα Καλούδη - Free 98 FM
Ντορίτα Καλούδη - Free 98 FM
Εκστασιασμένη η Ντορίτα παρακολουθεί τα μαγικά στην κονσόλα και τα πλατώ του κ. Παναγιώτη Βόλη (18 - 7 - 2005)