Κακοπετριά
Κακοπετριά
Κακοπετριά ορεινό χωριό τής Κύπρου στους πρόποδες τού Τροόδου