<<24 201225 201226 2012>>

: Burger Project, Takim &
: 9:30
: 03 () 00 ()
: , ,
: 
-

: 
The Burger Project, Takim &
« »

Burger Project & Takim
& The Angry Birds

Burger Project Takim M Angry Birds « » «» .

The Burger Project, 9 Takim, Gazarte. Burger Project Takim trans-rave-reggae , , power ballads charts.
Burger Project Takim , .
, Angry Birds, , , Burger Project. , , beach bar , “Varligarli”, live Shigeru Umebayashi.

!
19:30
: 10€ 500, 12€
; Public, Viva.gr, «»